Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky pí. Buřilové Marcele, provozovatelce restaurace MONACO, z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany dne 18., 25.10., 1.11., 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.. 20.12, 31.12. 2003 z důvodu pořádání diskoték na dobu od 22.00 do 02.00 hod.

b) udělení výjimky organizací TJ Spartak Slatiňany z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany dne 15.11.2003 z důvodu konání posvícenské taneční zábavy na dobu od 22.00 hod. do 03.00 hod.

c) změnu rozpočtu č. 11 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové a výdajové části na celkovou částku 53 369 600 Kč

d) ponechat pojištění majetku města za stávajících podmínek u dosavadního pojistitele, tj. Pojišťovna České spořitelny, a.s.

e) uzavření dodatku ke smlouvě č. 47/2003 o nájmu nebytových prostor ze dne 18.3.2003 (prostory v 2. patře domu č.p. 771) s akciovou společností Geodet a Les

f) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 50/2002 o nájmu nebytových prostor ze dne 2.5.2002 (prostory v 1.patře domu čp. 771 - květiny) s paní Hanou Janečkovou

g) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 47/2003 o nájmu nebytových prostor ze dne 2.5.2003 (prostory v 1.patře domu čp. 771-cukrárna) s paní Hanou Janečkovou

h) uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 15.3.2003 (prostory v 1.patře domu čp. 771) s akciovou společností Česká spořitelna

i) při zasedání ZM odstranit duplicitní hlasování o usnesení

3. Ukládá:

a) tajemníkovi MěÚ na příští zasedání RM připravit podklady k výši nájemného ve společenském domě

4. Pověřuje:

a) starostu pozvat všechny členy výboru TJ Spartak Slatiňany na jednání o hledání koncepce společného řešení na 5.11.2003 ve 14.00 hod.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 14.listopad 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany