Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti Informačního centra Slatiňany

b) výroční zprávu ZUŠ Slatiňany za školní rok 2002/2003

c) zadání zakázky malého rozsahu - stavby Rekonstrukce kanalizace v ul. Boženy Němcové ve Slatiňanech společnosti INSTAV Hlinsko v Č. za podmínek sjednaných smlouvou o dílo č. 139/2003. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 199 434 Kč.

d) Zadání zakázky malého rozsahu - stavby "Oprava povrchu komunikace mezi ul. V Kaštance a Jiráskovou (podél hřebčína a DPS) ve Slatiňanech společnosti s.r.o. REAL speciální silniční práce Slatiňany za podmínek sjednaných smlouvou o dílo. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 199 960 Kč Tato částka bude prostavěna v roce 2003 z celkové hodnoty díla ve výši 311 428 Kč dle rozpočtu stavby. S tím, že v části řešené urbanistickou studií ing. Jebavého je toto řešení dočasné.

2. Schvaluje:

a) záměr pronájmu pozemku parc. č. 534/10 o výměře 68 m2 v kat. území Slatiňany na zahradu

b) záměr pronájmu pozemku parc.č. 76/28 o výměře 662 m2 , parc.č. 76/31 o výměře 912 m2 a parc. č. 76/33 o výměře 767 m2 v kat. území Trpišov na zahradu s možností oplocení

c) uzavření smlouvy o pronájmu pozemku:

1. části parc. č. 397/6 o výměře 396 m2 v kat. území Slatiňany s panem Hájkem Miloslavem

2. parc.č. 378/1 o výměře 130 m2 v kat. území Trpišov s panem Michkem Josefem

3. části parc.č. 457/3 o výměře 119 m2 v kat. území Kunčí s paní Biháriovou Ivanou

4. části parc.č. 276/2 o výměře 190 m2 v kat. území Slatiňany s panem Pilařem Zdeňkem

5. parc.č. 418/1 o výměře 1279 m2 v kat. území Slatiňany s panem Davídkem Josefem

6. parc.č. 418/7 o výměře 890 m2 v kat. území Slatiňany s paní Šustrovou Marií

7. st. parc. č. 994 o výměře 18 m2 a parc.č. 419/5 o výměře 1167 m2 v kat. území Slatiňany s paní Konířovou Helenou

8. části parc.č. 322 o výměře 25 m2 v kat. území Kunčí s panem Záleským Milošem

9. části parc. č. 419/8 o výměře 550 m2 a části parc.č. 706/10 o výměře 850 m2 v kat. území Slatiňany s panem Pušem

10. části parc.č. 419/7 o výměře 300 m2 v kat. území Slatiňany s panem Skalou Bohuslavem

11. části parc.č. 171/4 o výměře 25 m2 v kat. území Slatiňany s paní Hemerkovou Marií

12. části parc.č. 171/4 o výměře 45 m2 v kat. území Slatiňany s paní Dytrtovou Evou

13. části parc.č. 171/4 o výměře 29 m2 v kat. území Slatiňany s panem Medunou Rostislavem

14. části parc.č. 171/4 o výměře 36 m2 v kat. území Slatiňany s panem Antonínem Odvárkou

15. části parc.č. 171/4 o výměře 42 m2 v kat. území Slatiňany s panem ing. Vladimírem Kubantem

d) zpevnění části pozemku parc.č. 662/1 o výměře 11 m2 v kat. území Slatiňany šedou zámkovou dlažbou za těchto podmínek:

- zachování průchodnosti po chodníku v dosavadní šíři (tj. 1,5m)

- úprava bude provedena v souladu se stavebním zákonem

- náklady spojené s úpravou ponese žadatel

- zámková dlažba bude po ukončení provozu pivnice na náklady žadatele odstraněna a pozemek bude uveden do původního stavu

e) změnu rozpočtu č. 10 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 53 369 600 Kč

f) výměnu bytu č. 1 o velikosti 1 + 2 v domě čp. 529, ul. Tyršova ve Slatiňanech, který je ve vlastnictví města Slatiňany, manželům Karolovým za byt, který je ve vlastnictví města Slatiňany č. 6 o velikosti 1 + 1 v domě čp. 534, ul. Tyršova ve Slatiňanech s účinností od 1.11.2003

g) úpravu závazných ukazatelů na rok 2003 pro příspěvkové organizace města Slatiňany: Základní umělecká škola Slatiňany, Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany, a školní jídelna Slatiňany

h) žádost o změnu zařazení do sítě škol ve znění předložené žádosti ředitele ZUŠ Slatiňany

3. Rozhodla:

a) z důvodu potencionálního nájemce pozemku města není pan Rostislav Meduna vyloučen z hlasování - obnovení smluv o pronájmu pozemku

b) z důvodu střetu zájmů není Ing. Dagmar Fryšová vyloučena z projednávání o přidělení bytu

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 14.listopad 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany