Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V katastrech města Slatiňany nejsou zřízeny ani provozovány žádné skládky odpadů, nebezpečných odpadů a vykopané zeminy.
Žádáme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 města Slatiňany o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a svoje odpady likvidovali předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nejbližší vhodná řízená skládka pro zeminu, stavební suť a odpad je skládka Podhůra. Naprosto nepřípustné je zakládat divoké skládky nebo „přikládat odpadky“ či jiný odpadový materiál do prostor, kde jsou prováděny jakékoliv zemní práce nebo pozemkové úpravy. Negativním příkladem je počínání některých občanů v případě likvidace divoké skládky a úpravy části pozemku v Třešńovce. Je až nepochopitelné, že někteří občané dokážou vysypat odpad, a to i nebezpečný, na upravenou plochu, která byla připravena ke konečné rekultivaci. Nápravy takovéhoto počínání zvyšují zbytečně náklady, které se vynakládají na udržování čistoty a pořádku ve městě a následně takto vynaložené prostředky chybí pro jiné, potřebné činnosti.
V případě zjištěných přestupků občanů i organizací bude městský úřad nucen důrazně postupovat v souladu s ustanovením zákona o přestupcích, konkrétně dle § 47, odst. 1, písm. h) (za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč), případně vzniklé stavy řešit podle speciálních zákonů (ochrana přírody, památková péče, rostlinolékařská péče, stavební zákon apod.).
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.říjen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany