Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zastupitelstvo města

     1. Bere na vědomí:

           a) zprávu o plnění usnesení ZM
           b) zprávu k žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-správce Pozemkový fond do vlastnictví města Slatiňany
           c) změnu rozpočtu č. 8 schválenou usnesením RM

     2. Schvaluje:

           a) program 7. zasedání ZM s úpravou přeložení bodu č. 12/7 na příští zasedání
           b) prodej části pozemkové parc. č. 323/1 o výměře cca 25 m2 v kat. území Kunčí Ireně a Petrovi Němcovým za cenu 100,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
           c) záměr prodeje části pozemkové parc. č. 665/4 o výměře 157 m2 v kat. území Slatiňany
           d) záměr koupě pozemkové parc. č. 179/66 o výměře 103 m2 v kat. území Slatiňany
           e) záměr koupě části pozemkové parc. č. 179/53 o výměře 54 m2 kat. území Slatiňany
           f) záměr prodeje části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře cca 60 m2 v kat. území Slatiňany
           g) záměr prodeje st. parc. č. 74 o výměře 18 m2 a pozemkové parc.č. 480/3 o výměře 65 m2 v kat. území Kunčí
           h) záměr prodeje st. parc. č. 1108 o výměře 196 m2, části pozemkové parc. č. 706/10 o výměře cca 110 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře cca 140 m 2 v kat. území Slatiňany
           i) záměr prodeje částí pozemkové parc. č. 179/14 o celkové výměře 151 m2 v kat. území Slatiňany
           j) záměr koupě pozemkových parc. č. 179/54, 179/56 a 179/57 v kat. území Slatiňany
           k) úplatný převod pozemků parc. č. 444/19, 444/23, 444/32 v kat. území Slatiňany, pozemků parc. č. 163/1 a 221 v kat. území Škrovád, pozemků parc. č. 58/13, 132/8, 132/9, 132/16 a 44/4 v kat. území Kunčí a pozemků parc. č. 101/1, 503 a 533 v kat. území Trpišov z vlastnictví ČR-správce Pozemkový fond do vlastnictví města Slatiňany
           l) změnu rozpočtu č. 9 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 53 318 600,-Kč
           m) peněžitý vklad do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim ve výši 1 353 000,-Kč
           n) pořízení doplňku urbanistické studie ZSJ Trpišov v termínu dle rozpočtových možností. Doplněk bude spočívat v rozšíření ploch pro zástavbu rod. domy v k.ú. Trpišov v sektoru A ve směru na Šiškovice
           o) zadání zpracování dodatku US ZSJ Trpišov ak. Arch. Miroslavu Stejskalovi, který je autorem této urbanistické studie

     3. Neschvaluje:

           a) záměr prodeje pozemkové parc. č. 154/14 o výměře 52 m2 v kat. území Slatiňany
           b) úplatný převod pozemků parc.č. 179/32, 306/3, 306/4, 444/20, 444/46, 444/49, 444/50, 444/51, 444/52, 444/55, 456/67, 524/2, 524/5, 525/1, 525/3, 525/8, 525/9, 525/10, 525/11, 566/12, 566/13, 566/14, 567/2, 569, 573/2, 574/2, 696, 706/20 a 771 v kat. území Slatiňany, pozemků parc.č. 34/74, 81, 82/1 a 113/1, v kat. území Škrovád, pozemků parc. č. 51/3, 329/16 a 329/17 v kat. území Kunčí, pozemků parc. č. 73,185/1, 205, 206, 207/3, 226/1, 3536/1, 353/4, 353/9, 355/1, 367/3, 367/8, 388, 390, 451/9, 463/5, 466 a 554 v kat. území Trpišov z vlastnictví ČR-správce Pozemkový fond do vlastnictví města Slatiňany

      4. Ukládá:

           a) odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu jako orgánu územního plánování města:
                - zajistit veřejnoprávní projednání doplňků studie Trpišov, následné zpracování případných námitek nebo požadavků, vznesených občany, organizacemi, příslušnými úřady a správci sítí
                - doplněný návrh předložit k projednání a schválení zastupitelstva města

     5. Zrušuje:

           a) zrušuje usnesení č. 6/99 Městského zastupitelstva ve Slatiňanech ze dne 15.9.1999 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků dle písemného materiálu č.j. 345/99/Let-Star z vlastnictví ČR-správce Pozemkový fond Chrudim do vlastnictví města Slatiňany u pozemků, které splňují podmínky pouze úplatného převodu

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.říjen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany