Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:

a) předložené návrhy usnesení ve znění zpráv

2. Bere na vědomí:

a) výroční zprávu Základní školy Slatiňany za školní rok 2002/2003 s tím, že bod 6 písm. d) a e) budou podléhat samostatnému projednávání

b) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1. pololetí 2003

c) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za I. pololetí 2003

d) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za I pololetí 2003

e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za I.pololetí 2003

 

3. Schvaluje:

a) ukončení smlouvy č. 4/4/94 o nájmu pozemku ze dne 1.4.1994 včetně jejího dodatku ze dne 1.4.1999 (týkající se pozemku parc.č. 154/10 v kat. území Slatiňany) a panem Kohoutkem Karlem, a to k 31.12.2003 a uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 154/10 o výměře 402 m2 v kat. území Slatiňany s paní Hrbáčkovou Vladimírou, a to od 1.1.2004

b) firmu PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., jako zhotovitele zakázky: Generální oprava střešního pláště bytového domu čp. 692 Čechova ul. ve Slatiňanech

c) program 7. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

d) zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 684/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu akciové společnosti Východočeská energetika, Hradec Králové zřizovat a provozovat distribuční rozvody sítě nn. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 500,-Kč a zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 684/1 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu města Chrudim, zřizovat a provozovat vedení a zařízení veřejného osvětlení. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena bezplatná

4. Neschvaluje:

a) koupi cisternového automobilu Avia od Strojírny Potůček spol. s r.o. Slatiňany

5. Ukládá:

a) ředitelům příspěvkových organizací – Základní školy Slatiňany, Mateřské školy Slatiňany, Základní umělecké školy Slatiňany a 3kolní jídelny Slatiňany – předkládat zadání stavebních oprav, úprav a rekonstrukcí nemovitého majetku, jejichž náklady budou ve výši 10 000,- Kč do 50 000,-Kč ke schválení radní Marii Málkové a opravy nad 50 000,-Kč ke schválení Radě města Slatiňany

b) ředitelům příspěvkových organizací – Mateřské školy Slatiňany, Základní umělecké školy Slatiňany a Školní jídelny Slatiňany – při pořizování majetku v ceně od 20 000,-Kč do 50 000,-Kč předložit svůj záměr ke schválení radní Marii Málkové a v ceně nad 50 000,-Kč Radě města Slatiňany

6. Rozhodla:

a) z důvodu střetu zájmů není vyloučen pan Kubín Miloslav z projednávání a rozhodování v RM v záležitosti záměru prodeje částí pozemkové parcely č. 179/14 v k.ú. Slatiňany

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.říjen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany