Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zastupitelstvo města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění ZM

b) změnu rozpočtu č. 5 schválenou usnesením RM ze dne 30.4.2003 a změnu rozpočtu č. 6 schválenou usnesením RM ze dne 21.5.2003

2. Schvaluje:

a) program 6. zasedání ZM

b) zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 179/37 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu akciové společnosti Český Telecom zřizovat a provozovat telekomunikační vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 333,-Kč

c) prodej stavby kanalizačního a vodovodního řádu vybudovaného pro připojení nových bytových domů na Starém náměstí akciové společnosti Vodovody a kanalizace, Chrudim za cenu 1 453 000,-Kč

zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 803,619,618/10 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim vstupovat na pozemky a provádět kontrolu, údržbu a opravu kanalizačního a vodovodního řadu za podmínky prodeje stavby kanalizačního a vodovodního řadu v předmětných pozemcích uložené uvedené společnosti

d) prodej části pozemkové parc.č. 681/1 o výměře cca 3m2 v kat. území Slatiňany

společnosti Strojírna Potůček Slatiňany za cenu 150,-Kč/m2 a nákladů spojených s

převodem nemovitosti

e) prodej pozemku parc. č. 137/18 o výměře 955 m2 v kat. území Trpišov Aleně a

Milošovi Zdražilovým za cenu 9,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti

f) záměr prodeje části pozemkové parcely č. 323 o výměře cca 25m2 v kat. území Kunčí

g) prodej pozemkové parc.č. 680/5 o výměře 21m2 a pozemkové parc.č. 680/6 o výměře

36m2 v kat. území Slatiňany za cenu 74,-Kč/m2, tj. celkem 4 218,-Kč a nákladů

spojených s převodem nemovitosti

h) bezúplatný převod silničního díla, které je vybudované v souběžném směru se silnicí

1/37 a vede od Motorestu Bonet ve Slatiňanech po cca 100 m za 2. vjezd do Kunčí,

i s tím, že nebude vypořádáno vlastnictví pozemků pod tímto silničním dílem

i) změnu rozpočtu č. 7 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na

celkovou částku 41 636 300,-Kč

j) dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Slatiňany, kterým se

aktualizuje článek V. zřizovací listiny – Majetek ZUŠ a hospodaření se svěřeným

majetkem

k) zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a členům výborů

zastupitelstva

l) změnu urbanistické studie ZSJ Kunčí (využití pozemku parc.č. 51/2 pro výstavbu

montovaného přístřešku pro skladování obilí), s tím, že nové případné umístění hřiště ,

by bylo na okraji návesního rybníka v návaznosti na čp. 42

m) koupi sněhové radlice a sypače vozovek na splátky provedené v roce 2003 a r. 2004

n) zřízení věcného břemene na pozem. a stav. parcele č. 85/1, 706/17, 618/1, 55 ,62 , 61

v katastrálním území Slatiňany. Věcné břemeno bude spočívat v právu akciové

společnosti ČESKÝ TELECOM,a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 jako investora

stavby, zřizovat a provozovat vedení veřejné telekomunikační sítě na pozem. a staveb. Parcele č. 85/1, 706/17, 618/1, 55, 62, 61 v katastrálním území Slatiňany. Náhrada za zřízení věcného břemene ja stanovena na základě zákona č. 151/1997 Sb,. o oceňování majetku ve výši 3 305,-Kč

3. Neschvaluje:

a) záměr prodeje pozemkové parcely č. 197/8 o výměře 79 m2 a pozemkové parc.

parc.č. 197/9 o výměře 171 m2 v kat. území Slatiňany

4. Projednala:

a) součást závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2002 – Zprávu č. 78 o výsledcích

o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2002 města Slatiňany a uzavírá

ji výrokem – souhlasem s celoročním hospodařením za rok 2002 s výhradami, na

základě kterých přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

5. Pověřuje:

a) Radu města Slatiňany zpracováním nového statutu Ozvěn Slatiňan, který umožní publikovat jednotlivým občanům své příspěvky a zároveň ošetří ekonomická a etická rizika z toho vyplývající

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.srpen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany