Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení

b) zprávu o výběru poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2003

c) rozsah a způsob oprav komunikací ve Slatiňanech

d) zaslaný dopis od ing. Huga Malinovského, ve věci nařízení odstranění stavby zahradního domku na poz. parc. č. 253/7 v k.ú. Kunčí, ve vlastnictví pana Petra Pavelky

 

2. Schvaluje:

a) pronájem části pozemku parc. č. 305/2 o výměře 9 m2 v kat. území Slatiňany k umístění reklamního zařízení o rozměrech 2,50 m x 1,10 m na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc společnosti JINA JET, Cerekvice nad Loučnou za cenu 100,-Kč za každý i započatý m2 reklamního zařízení a měsíc, tj. 3 600,- Kč ročně a firma JAKUMA spol. s r.o. Praha za cenu 100m,-Kč za každý i započatý m2 reklamního zařízení a měsíc tj. 3 600,-Kč ročně

b) ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 590/1 o výměře cca 33 818 m2 v kat. území Slatiňany, užívané jako pastvina pro koně, Národnímu Hřebčínu Kladruby nad Labem, o.z. Hřebčín Slatiňany k 30.6.2003

pronájem pozemku parc.č. 584/1 o výměře 8 874m2, parc.č. 594/3 o výměře 425 m2, parc.č. 592/1 o výměře 1 391 m2, parc.č. 594/1 o výměře 5 530 m2, část parc.č. 590/1 o výměře cca 63 000 m2, parc.č. 590/2 o výměře 1 051 m2, parc.č. 590/3 o výměře 1 706 m2 a část parc.č. 590/4 o výměře cca 2 070 m2 v kat. území Slatiňany na pastvu pro koně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a účinností od 1.7.2003 za symbolickou 1,-Kč za celý předmět nájmu Národnímu Hřebčínu Kladruby nad Labem,o.z. Hřebčín Slatiňany

c) ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 416/6 o výměře 1 000 m2 v kat.území

Slatiňany na zahradu s možností oplocení a umístění jednoduché stavby k 30.6.2003

paní Stanislavě Kučerové a pronájem části pozemku parc.č. 419/6 o výměře 1 000 m2

v kat. území Slatiňany na zahradu s možností oplocení a umístění jednoduché stavby

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.7.2003 paní Janě

Starkové za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1 000,-Kč ročně

d) opravený odpisový plán na rok 2003 pro příspěvkovou organizaci města – Základní školu Slatiňany

e) výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na jedno dítě pro školní rok 2003/2004 v mateřské škole 170 Kč/měsíc a ve školní družině ZŠ 42 Kč/měsíc

f) doplnění programu 6. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany o bod č.16/6 Zřízení věcného břemene na pozemku a stav. parcele č. 85/1, 706/17, 618/1, 55, 62, 61 v k.ú. Slatiňany

3. Neschvaluje:

a) pronájem části pozemku parc.č. 419/6 o výměře 1 000 m2 v kat. území Slatiňany na

zahradu s možností oplocení a umístění jednoduché stavby na dobu neurčitou s

výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1.7.2003 panu Jiřímu Kroutilovi, Chrudim za

cenu 1,-Kč/m2/rok, tj. celkem 1 000,-Kč ročně

4. Stanovuje

a) celkový počet zaměstnanců města Slatiňany v Městském úřadu Slatiňany na

30 dočasně s platností od 1.7.2003

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.srpen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany