Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
 1. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 2. Zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 179/37 v k.ú. Slatiňany
 3. Prodej stavby kanalizačního a vodovodního řadu a zřízení věcného břemene
 4. Prodej části pozemkové parcely č. 681/1 v k.ú. Slatiňany
 5. Prodej pozemku parc.č. 137/18 v k.ú. Trpišov
 1. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 323/1 v k.ú. Kunčí
 2. Prodej pozemkové parcely č. 680/5 a 680/6 v k.ú. Slatiňany
 3. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 197/8 a 197/9 v k.ú. Slatiňany
 4. Bezúplatný prodej silničního díla
 5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření města Slatiňany za rok. 2002
 6. 7. změna schváleného rozpočtu města na rok 2003
 7. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany
 8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM a členům výboru ZM
 9. Změna urbanistické studie ZSJ Kunčí
 10. Koupě sněhové radlice a sypače vozovek
 11. Zřízení věcného břemene na pozemku a stav. Parcele č. 85/1, 706/17, 618/1, 55, 62, 61 v katastrálním území Slatiňany

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany bude zveřejněno v příštím čísle zpravodaje.

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.červenec 2003
zpět