Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1. Zpráva o plnění usnesení RM za 1. čtvrtletí r. 2003

2. Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 Star Clubu Slatiňany na období 1.5. – 30.6.2003 o zajištění pořádku při pořádání hudebních produkcí

3. Hospodaření města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2003

4. Výsledek hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí r. 2003. Byl konstatován mírný zisk, který bude ještě během tohoto roku zpětně využit v městských lesích

5. 5. změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2003 a schválení použití výtěžku z provozu VHP. Zisk z VHP bude použit v oblasti propagace města a obnově veřejné zeleně

6. Pronájmy pozemků

7. Užívání části pozemkové parc. č. 772 v kat. území Slatiňany pro účely posezení před kavárničkou

8. Úprava závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace

9. Ceník pro jednotlivé druhy doplňkové činnosti ZŠ Slatiňany na rok 2003. Pronájem prostor pro komerční účely 120,-Kč/1 hod, pro nekomerční účely 1 učebna 60,-Kč/1 hod.

10. Informace o vyřízení žádosti VČE a.s. o prominutí poplatku ve znění důvodové zprávy

11. Přičlenění honebních pozemků do společenstva honitby s.p. Lesy ČR a stanovení výše úplaty za přičlenění

12. Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2003

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany