Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Ustanovení § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů řeší obecné užívání pozemních komunikací. Každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatelé se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. Spousta uživatelů pozemních komunikací však nerespektuje toto ustanovení a užívá komunikaci i k jiným doslova tímto zákonem zakázaným způsobem. Naše město v tomto případě není výjimkou.Neustále se setkáváme s tím, že občané nejen našeho města užívají pozemní komunikace k odstavování silničních vozidel, která buď nejsou způsobilá k provozu nebo si prostě z našich komunikací udělají parkoviště pro odstavené automobily. Díky těmto bezohledným řidičům a majitelům vozidel dochází k tomu, že komunikace jsou zacpané, neprůjezdné a odstavená vozidla zabraňují jejich obvyklému užívání. Navíc vrak automobilu v ulicích není zrovna nejlepším obrázkem našeho města. Velmi často se také stává, buď nemají registrační značku nebo značka, která je na tyto automobily připevněna k nim ani nepatří. Potom je v takovém případě velice obtížné zjistit majitele odstaveného vozidla. Naší jedinou možností je provedení lustrace v evidenci motorových vozidel podle registrační značky vozidla (pokud ji má) a následné vyzvání majitele vozidla k jeho odstranění. Pokud však vozidlo značku nemá, přichází v úvahu pouze toto. V souladu s ustanovením § 19 odst. č.3 zákona č.13/1997 Sb., vyzve vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka vraku k jeho odstranění a to do dvou měsíců od doručení výzvy. V případě, že vlastník vraku není znám, zveřejní vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a to po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Pokud bude dodatečně vlastník vraku zjištěn, může být vůči němu uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku. Nastává však problém, co je vlastně „vrak“? V souvislosti s novou zákonnou úpravou povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla od 1.1.2000 vznikl nový problém: Co je motorové vozidlo stojící na silnici, ale především místní komunikaci, bez RZV (SPZ), protože jeho držitel odevzdal RZV (SPZ) na přechodnou dobu nemusí platit pojistné tohoto jinak povinného pojištění. Názor, že v tomto případě jde vlastně o vrak, je nutné odmítnout, protože takové vozidlo nesplňuje pojem vraku (není trvale, ale pouze přechodně a nikoliv technicky, ale právně nezpůsobilé k provozu). Na druhou stranu však nejde ani o stojící vozidlo (protože bez SPZ nemůže odjet), nejde tedy o tzv. dopravu v klidu v rámci obecného užívání komunikace podle § 19, ale v tom čase odloženou věc, tedy o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2. a podléhá povolení zvláštního užívání (žádost, poplatek, atd.). Je však nutné, aby držitelé těchto vozidel umístili za sklo fotokopii potvrzení o odevzdání SPZ a tím se vyhnuli případným nepříjemnostem (např. odtažení vozidla). Na základě uvedených skutečností je nutné konstatovat, že odstraňování vraků z komunikací není jednoduchou záležitostí. Proto bychom touto cestou vyzvat občany, aby svá především odstavená vozidla neumísťovali trvale na komunikacích a tím nebránili jejich obecnému užívání.
Veronika Pytlíková, OVŽP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.duben 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany