Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

ZPRAVODAJ MĚSTA SLATIŇANY

Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91

Ozvěny Slatiňan byly poprvé vydány v roce 1964 neoficiálně bez registrace. Od roku 1971 byly vydávány oficiálně povolením ONV Chrudim po Čj. 9/71. Následně byly přeregistrovány dle zákona č. 81/1196 Sb., pod registračním číslem OkÚ Chrudim 19/R - 97/91 ze dne 20.3.1991.

 

OZVĚNY SLATIŇAN
STATUT ZPRAVODAJE MĚSTA SLATIŇANY


Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91
Ozvěny Slatiňan byly poprvé vydány v roce 1964 neoficiálně bez registrace. Od roku 1971 byly vydávány oficiálně povolením ONV Chrudim pod čj. 9/71. Následně byly přeregistrovány dle zákona č. 8 1/1966 Sb., pod registračním číslem OkU Chrudim 19/R - 97/91 ze dne 20.3.1991.


Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany - zdarma.


Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva a rady města a městského úřadu.
Ozvěny Slatiňan poskytují dále informace:
- městského úřadu z oblasti samosprávy a státní správy
- o činnosti organizací, kterých je město zřizovatelem
- dalších orgánů státní správy a samosprávy
- o činnosti místních společenských a sportovních organizací
- o činnosti místních firem


Inzerce a reklamy jsou zveřejňovány za úhradu.
Cenu inzerátů a reklam stanovuje rada města v poměru k nákladům na vydání zpravodaje.


Ozvěny Slatiňan nezveřejňují informace o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných v jakékoli formě a dále materiály, které by byly v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod či mohly budit veřejné pohoršení.


Zprávy města Slatiňany mají přednost před ostatními příspěvky či inzeráty.


Ozvěny Slatiňan jsou vydávány pravidelně každý měsíc, tedy 12 x za rok, vždy poslední středu v měsíci.
Případnou výjimku termínu vydání a náklad (počet výtisků) schvaluje rada města.


Za zpracování zpravodaje v souladu s platným statutem zodpovídá redakční rada.


Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení.


Tímto statutem se zároveň ruší statut schválený usnesením rady města č. 3/2003 ze dne 15. ledna 2003.

Tento statut schválila Rada města Slatiňany usnesením Č. 77/2006 ze dne 26. dubna 2006MVDr. Ivan Jeník Ing. Dagmar Fryšová
Starosta místostarostka


Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto statutu:
Č. 1 Složení redakční rady schválené usnesením rady města
Č. 2 Koncept zpravodaje Ozvěny Slatiňan
Č. 3 Ceník pro zveřejnění inzerátů a reklam

 

Koncept zpravodaje Ozvěny Slatiňan a pořadí uveřejněných příspěvků

1. úvodník na aktuální téma - svátky, výročí, významné události - příležitostně

2. zajímavosti (komentáře k významným dnům, událostem, případně fotografie)

3. usnesení rady města č...ze dne....... - starosta, případně tajemník - pravidelně

4. usnesení zastupitelstva města č. ...... ze dne....... - pravidelně po zasedání ZM

5. pozvánka na jednání zastupitelstva města s uvedením programu

6. informace z jednotlivých oddělení MěÚ - Informace, výzvy občanům - všichni zaměstnanciMěÚ - pravidelně

7. Zprávy o proběhlých jednání na MěÚ - pracovník MěÚ dle působnosti - pravidelně

8. Komentáře k projednávaným otázkám, činnostem a dění ve městě

9. Informace orgánu státní správy - příležitostně (stručné)

10. Informace z městské knihovny - vedoucí knihovny - pravidelně

11. Informace z matriky a informace z oblast občanských záležitostí - pravidelně

12. Informace místních společenských a sportovních organizací - příležitostně (stručné)

13. Kulturní společenské a sportovní akce v nadcházejícím měsíci - pravidelně

14. Inzeráty

 

Tématické okruhy:

1. Hospodaření města

2. Správa majetku města

3. Daně, poplatky

4. Obecně závazné vyhlášky města, změny a jejich dodržování

5. Rozvoj města

6. Výstavba města

7. Výběrové řízení

8. Stavebnictví

9. Komunikace Doprava, dopravní značení

10. Veřejný pořádek

11. Úklid, údržba města

12. Životní prostředí - ovzduší, nakládání s odpady, skládky, čistota města

13. Zeleň, údržba zeleně, lesy

14. Služby

15. Školství

16. Kultura

17. Turistika, cestovní ruch

18. Propagace

19. Statistika

20. Z činnosti komisí

21. Zahraniční spolupráce

22. Rozhovory s významnými osobnostmi města a významnými návštěvami

23. Fotografie zajímavých událostí a míst

24. Volby

 

 

 

CENÍK

poplatků za inzeráty a reklamy v Ozvěnách Slatiňan

Městská rada ve Slatiňanech schválila usnesením č. 75/98 podmínky pro zveřejnění inzerátů a reklam v Ozvěnách Slatiňan

Zveřejnění inzerátů a reklam v Ozvěnách Slatiňan zajišťuje MěÚ Slatiňany za úhradu.

  1. a) řádková inzerce

za každé slovo obsažené v inzerátu3,50 Kč

nebo

  1. b) plošná inzerce

za každý 1 cm2 plochy inzerátu4,30 Kč

Od poplatku jsou osvobozeny místní společenské a sportovní organizace, politické strany a sdružení.

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Statut, Město, 26.duben 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany