Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2002

b) informaci o vyřizování peticí, podání, žádostí a stížností v roce 2002

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města na dobu určitou pořadateli spol. s.r.o. INKA, zastoupené Alešem Lomnickým při pořádání hudebních produkcí na území města od 14.2.2003 do 311.5.2003 v době od 22.00 do 01.00 hod.

b) ukončení pronájmu stavební parc. č. 133 o výměře 25 m2, části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 933 m2 a části pozemkové parc. č. 520/1 o výměře 41 m2 v k.ú. Trpišov na zahradu k 19.6.2002 panu Štefanu Chvastekovi, Chrudim a pronájem stavebí parc. č. 133 o výměře 25 m2, části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 933 m2 a části pozemkové parc. č. 520/1 o výměře 41 m2 v k.ú. Trpišov s účinností od 20.6.2002 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců Petře a Jaroslavu Šiklovým, Chrudim za cenu 1,-Kč/m2/rok, tj. celkem 999,-Kč ročně

 

c) pronájem části pozemkové parc. č. 474/1 o výměře cca 1512 m2 v k.ú. Slatiňany na sekání trávy s účinností od 1.3.2003 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce panu Josefu Davídkovi, Slatiňany za cenu 0,20Kč/m2/rok, tj. celkem 302,40 Kč ročně

d) pronájem části pozemku parc. č. 419/6 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Slatiňany na zahradu s možností oplocení a umístění jednoduché stavby na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 měsíce panu Heřmanskému Ivanovi, Slatiňany za ceni 1,-Kč/m2/rok, tj. celkem 900,-Kč ročně

e) poskytování příspěvku ve výši 20,-Kč/den pro dítě a 95,-Kč/den pro dospělého občana trvale hlášeného ve Slatiňanech po maximální dobu ubytování první 1/2 rok v Azylovém domě v Chrudimi, Tovární 1114 a druhý 1/2 rok poskytování příspěvku ve výši 20,-Kč/den pro dítě a 50,-Kč/den pro dospělého občana. Tento příspěvek nelze čerpat opakovaně v průběhu 12ti po sobě následujících měsíců

f) na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 34/1992 Sb. o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škola a školských zařízení a na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Slatiňany poskytování prací, služeb a vzdělávání pro veřejnost, jako doplňkovou činnost a v souladu s čl. VII. Zřizovací listiny základní školy Slatiňany a na základě schválení předchozího bodu této zprávy Směrnice č. 1/2003 pro doplňkovou činnost Základní školy Slatiňany

g) Příspěvková organizace Základní škola Slatiňany při pořízení movitého majetku nad 20 000Kč bude postupovat dle zřizovací listiny. Nákupy do 50 000,-Kč budou realizovány až po schválení radní Marií Málkovou, nad 50 000,-Kč Radou města Slatiňany

h) v souladu s čl. VII. Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Slatiňany a na základě usnesení č. 88/2002 Rady města Slatiňany ze dne 17.10.2002 Směrnici č. 1/2003 pro doplňkovou činnost Školní jídelny Slatiňany

i) přidělení bytu č. 13 v DPS paní Marii Rulíkové od 10.2.2002

j) Domovní řád pro bytové domy v majetku města s účinností od 20.2.2003

k) Výroční zprávu za r. 2002 o činnosti Městského úřadu ve Slatiňanech v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

l) 3. změnu rozpočtu města Slatiňany na rok 2003 v příjmové části se oddíl Neinvestičních dotací sníží o 100,-Kč a navýší se oddíl 6310 Finanční operace, celková výše zůstává stejná Kč 29 816 800,-

m) záměr požádat o vypsané granty: 1. Propagační materiály měst a mikroregionů, 2.Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu, 3. Zkvalitnění služeb informačních center

n) na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb. od 1.1.2003 plat řediteli ZUŠ Slatiňany Petru Šottovi

3. Ukládá:

a) tajemníkovi MěÚ zaslat místostarostovi města Chrudim Mgr. Petru Řezníčkovi výpis z usnesení RM č. 5/2003 ze dne 12.2.2003 bod č. 5 Schválení výše a doby poskytování příspěvku města Slatiňany pro případného klienta v Azylovém domě v Chrudimi

4. Zrušuje:

a) ke dni 1.3.2003 Nařízení č. 2/2002 města Slatiňany, který se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí

5. Vydává:

a) Nařízení č. 1/2003 města Slatiňany, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

6. Pověřuje:

a) dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) hospodářsko správní odbor Městského úřadu Slatiňany ve věci uzavírání nájemních smluv na pronájmy sloupů veřejného osvětlení k umístění reklamního zařízení o rozměru 60 x 100 cm ve výšce spodní hrany od upraveného terénu 2,5 m s výší nájemného 50,-Kč za každý i započatý m2 reklamního zařízení a měsíc

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany