Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení RM

b) plán práce Rady města Slatiňany na rok 2003

 

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany z důvodu konání 2. Skautského plesu v sokolovně ve Slatiňanech dne 15.3.2002 od 22.00 do 03.00 hodin

b) zhotovení výkladního okna v prodejně cukrárny domu čp. 771 ve Slatiňanech na náklady paní Hany Janečkové (nájemkyně nebytových prostor cukrárny, za podmínky přizpůsobení velikosti a členění výkladního okna stávajícím výkladcům na domě čp. 771 (např. České spořitelny). Po ukončení nájmu bude stavba dle rozhodnutí pronajímatele buď odstraněna na náklady nájemce nebo ponechána

c) ponechání nájemného z pronájmu nebytových prostor Společenského domu pro rok 2003:

1. ve výši 1 200,-Kč dětské organizaci Robi Slatiňany

2. ve výši 1 500,-Kč Junáku - svazu skautů a skautek, středisko Slatiňany

3. ve výši 750,-Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany

d) navýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor, místnosti č. 1 o výměře 14 m2 , v domě č.p. 21 ve Slatiňanech s účinností od 1.1.2003 z dosavadních 20,-Kč/m2/měsíc na 25,-Kč/m2/měsíc paní Marii Sirové, bytem Slatiňany

 

e) snížení nájemného z pronájmu nebytových prostor, místnosti č. 2 o výměře 6 m2, v domě č.p. 21 ve Slatiňanech s účinností od 1.1.2003 z dosavadních 20,-Kč/m2/měsíc na symbolickou 1,-Kč/m2/měsíc paní Marii Sirové, bytem Slatiňany

f) cenu příspěvku jednotlivých obcí na náklady pro zajišťování pečovatelské služby v rámci dovozu obědů: Slatiňany, Škrovád 11,-Kč/osoba/den, Kunčí, Trpišov, Orel 13,-Kč/osoba/den, ostatní obce tj. Zaječice, Žumberk, Lukavice, Svídnice 16,-Kč/osoba/den

g) 2. změnu rozpočtu na rok 2003 snížení v oddíle 3 419 z 65 000 Kč na 63 000 Kč a v oddíle 4 319 navýšení z 5 000 Kč na 7 000 Kč, v rámci výdajové části rozpočtu, celková výše rozpočtu se nemění

h) rozdělení příspěvku na činnost společenským a sportovním organizacím v rámci schváleného rozpočtu r. 2003 a 1. změny rozpočtu r. 2003

i) sazbu za pronájem staveb ve vlastnictví města k umístění informačních, reklamních a propagačních zařízení ve výši 50,-Kč za každý i započatý m2 a měsíc

j) působnost jednotlivých členů rady města v nadcházejícím volebním období

k) Sociální fond Městského úřadu Slatiňany pro rok 2003 - směrnice pro tvorbu a čerpání

l) komisi pro projednávání přestupků ve složení:

předseda: JUDr. Helena Tomišková

členové: Petr Šotta, Josef Jandík, Martin Málek, Vítězslav Kolek, Marta Kolouchová

m) záměr spolupodílet se na vybudování oplocení mezi poz. parc. č. 78/5 a 78/4 v k.ú. Slatiňany do 50 % skutečných nákladů z důvodu ochrany zdraví žáků Základní školy Slatiňany

n) použití přidělených prostředků na činnost organizací u TJ Spartak a TJ Sokol na činnost mládeže

3. Jmenuje:

a) komisi pro vyhodnocení žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany taoto: MVDr. Ivan Jeník, ing. Jiří Hodic, Antonín Odvárka, Miloslava Hejzlarová, Lenka Březinová

b) další členy přestupkové komise Josefa Jandíka, Martina Málka, Vítězslava Kolka

4. Ukládá

a) pracovníkům MěÚ připravit směrnici s doplňkovou činností ZŠ Slatiňany v souladu s platnými předpisy

b) MěÚ provést následnou kontrolu o použití příspěvku v jednotlivých společenských a sportovních organizacích

c) starostovi pozvat na jednání RM ředitele Základní školy Slatiňany Mgr. Daniela Vychodila a ředitele Správy městských lesů Chrudim ing. Zdeňka Odvárku

5. Vyhlašuje:

a) dnem 3.2.2003 výběrové řízení pro poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení Města Slatiňany v roce 2003

6. Zrušuje:

a) část usnesení rady města Slatiňany č. 1/2002 ze dne 4.12.2003 ve věci navýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 21 ve Slatiňanech s účinností od 1.1.2003 z dosavadních 20,-Kč/m2/měsíc na 25,-Kč/m2/měsíc paní Marii Sirové, bytem Slatiňany (second-hand a doplňkový provoz sběrny opravy obuvi a sběrny čistírny oděvů)

7. Projednala:

a) návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi obcemi

8. Navrhuje:

a) Zastupitelstvu města Slatiňany pověřit kontrolní výbor kontrolou použití příspěvku v jednotlivých společenských a sportovních organizacích

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany