Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Novela zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) upravila v 6 odst. 4 jasněji postup při umístění stavby a stavebním povolení takto:

Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (podle vyhl. č. 137/1998 Sb o obecných a technických požadavcích na výstavbu) nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umisťuje s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podlaží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Posudek smí zpracovat pouze oprávněná osoba.

Ve stávajících stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší, než prováděným předpisem stanovené směrné hodnoty a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž spojené očekávané snížení zdravotní je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů, spojených se zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň, jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň ozáření prováděcím předpisem stanovené mezí hodnoty, stavební úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, jeli to ve veřejném zájmu. O překročení směrných hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce.

Ve specifických případech u starších objektů, kde byly směrné hodnoty překročeny, je možné získat státní příspěvek na podrobný průzkum, projekt a realizaci ozdravených opatření. Veronika Pytlíková, odbor výstavby a ŽP

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany