Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zastupitelstvo města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení ZM

2. Schvaluje:

a) Program 4. zasedání ZM

b) směnu pozemku parc. č. 415 o výměře 54 m2 v k.ú. Škrovád ve vlastnictví p. Jiřího Zemana, Pardubice za pozemek o výměře 53 m2 a část pozemku st. parc. č. 30/1 o výměře cca 70m2 v k.ú. Škrovád ve vlastnictví města Slatiňany za podmínky finančního dorovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků a to ve výši 50,-Kč/ za každý přesahující m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí budou hrazeny rovným dílem

c) prodej pozemkové parcely č. 384/19 o výměře 39 m2 v kat. území Trpišov paní Buncové, Chrudim za cenu 45,-Kč/m2, t.j. celkem 1 755,- Kč a nákladů spojených s převodem nemovitostí

 

d) prodej stavební parc. č. 83/2 o výměře 87 m2 a pozemkové parc. č. 384/16 o výměře 234 m2 v k.ú. Trpišov paní Blatoňové Jitce, Horka za cenu 30,-Kč/m2, tj. 9 630,- Kč celkem a nákladů spojených s převodem nemovitostí e) záměr změny pozemku parc. č. 340 o výměře 124 m2, st. parcely 64/2 o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 341 o výměře cca 59 m2 v k.ú Škrovád ve vlastnictví města Slatiňany za části pozemků parc. č. 95/1 o výměře cca 167 m2 a parc. č. 95/2 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Škrovád ve vlastnictví fyzických osob f) příděl do sociálního fondu ve výši 4 % z objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků g) změnu rozpočtu č. 7 města Slatiňany na rok 2002 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 47 086 100,-Kč h) rozpočet města Slatiňany na rok 2003 v celkové výši Kč 28 848 200,- v příjmové i výdajové části i) bezúplatný převod části pozemku parc. č. 711/12 o výměře cca 1 080 m2 v k.ú. Slatiňany z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Slatiňany j) doplnění urbanistické studie ZSJ - Trpišov možnost zástavby poz. parc. č. 60 k.ú. Trpišov jedním rodinným domem s tím, že umístění RD a architektonické řešení stavby bude v souladu s vyjádřením architekta města a požadavky pro stavby v CHKO Železné hory k) změnu rozpočtu č. 1 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 29 816 800 Kč 3. Neschvaluje: a) prodej pozemkové parc. č. 197/8 o výměře 79 m2 v k.ú. Slatiňany panu Jiřímu Bohuňkovi 4. Ukládá: a) Městskému úřadu Slatiňany projednat pronájem pozemku parc. č. 197/8 o výměře 79 m2 v k.ú. Slatiňany b) Radě města Slatiňany předložit na příštím zasedání ZM ke schválení závazné finanční vztahy k příspěvkovým organizacím města Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany