Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zastupitelstvo města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení ZM

2. Schvaluje:

a) zrušení věcného břemene na části bytového domu na Starém náměstí ve Slatiňanech č.p. 822 - 825, který je postaven na stavebních parcelách č. 1344, č. 1345, č. 1346 a č. 1347 v k.ú. Slatiňany

b) snížení půjčky z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté městu Slatiňany na základě smlouvy č. 2709200201 na částku 638 721,30 Kč

c) změnu rozpočtu č. 6 města Slatiňany na rok 2002 v příjmové i výdajové části na celkovou částku Kč 46 737 500,-Kč

 

3. Stanovuje:

a) na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pravidla rozpočtového provizoria města Slatiňany na rok 2003 v celkové výši 28 848 200,- v příjmové i výdajové části

4. Jmenuje:

a) předsedu kontrolního výboru: Jaroslava Malinu, členy kontrolního výboru: Mgr. Jana Hanuše, Petra Lukáše

b) předsedu finančního výboru: Mgr. Zdeňku Vorlovou, členy finančního výboru: Mgr. Daniela Vychodila, Jiřího Cellara

5. Vydává:

a) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/20021 města Slatiňany o stanovení systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavební odpadem

b) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 města Slatiňany o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. Zrušuje:

a) Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu ZŠ Slatiňany jako organizační složku k 1.1.2003

b) účast města Slatiňany v Honebním společenstvu Slatiňany

7. Neschvaluje:

a) příděl do sociálního fondu

8. Ukládá:

a) radě města zařadit projednání přídělu do sociálního fondu do návrhu programu příštího zasedání zastupitelstva města

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany