Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Vážení rodiče, milí spoluobčané

Na základě konkurzu jsem byl jmenován novým ředitelem naší ZŠ  a chtěl bych Vám touto cestou představit základní myšlenky koncepce rozvoje školy. Na jedné straně máme na co navazovat, na stranu druhou je třeba vzhledem k potřebám doby a změně právního postavení školy některé věci dělat jinak.

Vzhledem k výsledku konkurzu a potřebám školy do budoucna jsem se rozhodl jmenovat pana Mgr. Ivo Mandyse do funkce zástupce ředitele.

Následující cíle jsme zpracovali ve spolupráci s učitelským sborem. Některé z nich vycházejí z osvědčené dosavadní zkušenosti, některé přinášejí nové pohledy na věc.

Vzdělávací a výchovné cíle

·      podpora různých forem výuky, projektů

·      zaměření na samostatné myšlení žáků, rozvoj rétorických dovedností, vytváření schopnosti vyjádřit kultivovaně svůj názor i naslouchat

·      důraz na schopnost třídit a zpracovávat informace

·      kvalitní příprava na přijímací zkoušky a další studium

·      podpora celoškolních akcí

·      podpora exkurzí, škol a pobytů v přírodě, sportovních akcí a kurzů, výletů, zájezdů a zahraničních družeb

·      podpora rozvoje tvořivosti žáků (školní časopis, rozhlasové vysílání, výzdoba školy,....)

·      snaha o zavedení širší nabídky volitelných předmětů a kroužků (počítače, cizí jazyky, sporty)

·      motivace ke čtenářství, spolupráce s knihovnou

·      důraz na rozvoj ekologického cítění a myšlení

·      přihlížení k individuálním zvláštnostem každého dítěte

·      důraz na pěstování vnitřní (vědomé) kázně a rozvoj odpovědnosti

·      snaha o vytváření partnerského vztahu mezi žáky a učiteli založeného na vzájemném respektu

·      rozvoj činnosti žákovského parlamentu jako prostor  komunikace mezi učiteli a žáky

·      posilování pospolitosti školy, důraz na spolupráci mezi 1. a 2. stupněm  a školní družinou

·      posilování vztahu k obci a regionu

·      důraz na osobnostně sociální výchovu a všestranný rozvoj osobnosti

·      důraz na vytváření zdravého životního stylu a prevenci sociálně patologických jevů

·      snaha o zapojení do aktivit na poli výchovy i v širším měřítku (projekty, granty, EU, Síť zdravých škola atd.)

Prostorové možnosti Ozvěn Slatiňan nedovolují jednotlivé body rozvést. Více se můžete dozvědět na schůzce 3.12.2002 (viz dále)

Komunikace - Velký důraz chceme klást na komunikaci a spolupráci mezi školou, rodiči a veřejností. Našim záměrem je svolávat zpočátku neformální schůzky pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti, časem zřídit občanské sdružení či radu školy.

Spolupráce s městem - mezi naše záměry patří budování dobrého vztahu se zřizovatelem. Doufáme, že se nám podaří získat více financí na vybavení školy a realizaci některých nákladnějších akcí (zřízení šaten v hlavní budově školy, zřízení některých odborných učeben atd.)

Učitelský sbor - chceme klást důraz na týmovou spolupráci, vytvářet dobré podmínky pro další vzdělávání učitelů a hledat mladé pedagogy pro některé chybějící aprobace.

Schůzka s rodiči a veřejností

Svoláváme schůzku pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti na úterý 3.12. od 18.00 hod. v hlavní budově školy. Zde budete moci diskutovat s vedením školy a případně učiteli o dalším směřování školy. Těšíme se na Vaše připomínky a dotazy.

                                                                                                Mgr. Daniel Vychodil

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.prosinec 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany