Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zimní údržbou se rozumí prohrnování, případně odstraňování sněhu a posyp zledovatělých ploch místních komunikací I., II., III. a IV. třídy, tedy komunikací, chodníků, lávek a veřejných prostranství na správním území Města Slatiňany, katastrálních území Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov.

Vzhledem k převážně rovinaté poloze Slatiňan, s ohledem na životní prostředí (a zanášení kanalizace) se neprovádí automaticky plošný posyp komunikací, chodníků a prostranství, ale provádí se posyp v nutných případech a na místech, kde by v důsledku zledovatělé námrazy (nebo v nerovném terénu) nebyla zajištěna sjízdnost a schůdnost nebo hrozilo nebezpečí úrazu.

Zimní údržbu na území Města Slatiňany provádí:

Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města a místní části hraničí s místní komunikací (chodníkem) a to v celé délce.

Město Slatiňany

na místních komunikacích v pořadí podle důležitosti následujícími způsoby:

vybraný dodavatel na základě smlouvy  provádí zimní údržbu:

I. pořadí - zimní údržba musí být provedena nejdéle do 4 hodin

     

            Vrchlického ulice (14a), Klášterní ulice (2a), Nádražní ulice (1a), Na Rembáni - k domu pečovatelské služby (35b), Švermova ulice, Spojovací ulice (17a), Školská ulice (20a), Raisova ulice (19a),Hřebčín - Trpišov (28a, 30a),  Klapačka - Škrovád - celní škola (29a), Trpišov - Práčov (30c), Škrovád: od mostu nahoru (45a)

 

       II. pořadí - zimní údržba musí být provedena do 12 hodin

      

     Medunova ulice (16a), ulice Na Ostrově - k Lerosu (43b), Tovární ulice (13a), Dělnická ulice (12a), Husova ulice (11a), Čechova ulice (9a), Štěpánkova ulice (10a), ulice Boženy Němcové (8a), Palackého ulice (4a), Havlíčkova ulice (5a), Družstevní ulice (6a), Tyršova ulice (3a), Wolkerova ulice (7a), Šmeralova ulice (18a), ulice Ke stadionu (21a), Jungmannova ulice (22a), ulice 5.května (23a), Příční ulice (24a), Neumannova ulice (25a), ulice K Vlčnovu po železniční přejezd

       Kunčí: postranní komunikace od hlavní přes Kunčí (50b)

       Trpišov: od hasičárny nahoru rovně (56b)

 

       III. pořadí - zimní údržba musí být provedena po ošetření komunikací I. a II. pořadí, 

                             nejpozději však do 48 hodin

      

     Nerudova ulice - ke škole (33b), Jiráskova ulice (15a), Farská ulice (34b), Staré náměstí (40b), ulice SNP (26a), poslední slepá ulice vpravo k nádraží (41b), ulice Ke garážím - od Švermovy po Nádražní (42b), Škrovádské nábřeží (27a), Smetanovo nábřeží (44b), Podskála (39b +32b), V Tarasích, za řadovými domy u Bonetu

Škrovád: od návsi k mlýnu (47b), od křížku ke zvoničce (45b), od mostu vlevo k lesu (46b), od návsi k Burianovi - k lesu (48b), od návsi k nové zástavbě (49b), levostranní ulice od hlavní vedoucí do Škrovádu, k restauraci Monako (31a), ulice vlevo od komunikace ve směru Škrovád - Trpišov

Kunčí: kolem rybníka na náves, komunikace k domům č.p. 29, 31, 49 a 50

Trpišov: část MK od pomníčku k úřadovně, poslední a předposlední ulice vpravo směrem na Šiškovice, levostranní ulice směr Práčov, MK od návsi k zahrádkám (55b), náves, komunikace na Bárov, komunikace do Kochánovic

 

     Na výše uvedených komunikacích se provádí zimní údržba, tzn. prohrnování, štěrkování, úklid sněhu a posyp zledovatělých ploch tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

Organizační zajištění zimní údržby: smluvní, pouze v případě ulice Farské, ulice Jiráskovy a části ulice Nerudovy (od školy ke splavu), kde je zimní údržba prováděna pracovníky  Města Slatiňany.

 

Údržba Města Slatiňany provádí zimní údržbu na komunikacích IV. třídy - chodníky, lávky, stezky, schody, pěšiny a jiná veřejná prostranství, kde je umožněn smíšený provoz vyjma provozu silničních motorových vozidel.

Jedná se o údržbu:

Chodník před budovou radnice, chodník u hřbitova, dlážděná cesta na hřbitově, autobusové zastávky “na středu” + průchod na zebru, most a lávka na ulici T.G.Masaryka + schody z lávky a z mostu na Smetanovo nábřeží, kopeček k cukrárně, chodník na křižovatce, chodník u nákupního střediska k lékárně, část chodníku u úřední desky proti lékárně, průchody na zebry okolo hlavní křižovatky, lávka na Starém náměstí, cesta v parku u zdravotního střediska, chodník u parčíku u ZŠ k bývalé knize, chodník u České spořitelny, průchod na zebru u ZŠ, cesta od Podskály ke škole, lávka u Podskály, schody na Podskále, okolí úřadoven a čekárny Kunčí a Trpišov, most ve Škrovádě, autobusová zastávka u mostu, chodník podél rybníka u nádraží, průchod na zebru ul. Vítězství před železničním přejezdem, chodník u společenského domu.

Zimní údržbu chodníků bezprostředně přilehlých k budovám a pozemkům ZŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ MŠ, ZUŠ, DPS, ale i dalších budov Města Slatiňany zajišťují uživatelé a nájemci těchto budov.

 

MK a ostatní veřejná prostranství, které jsou udržovány Městem Slatiňany:

Na všech MK IV. třídy a ostatních veřejných prostranstvích se provádí zimní údržba, tzn. prohrnování, úklid sněhu a posyp zledovatělých ploch tak, aby byla zajištěna jejich schůdnost.

Místa pro posyp: za mostem na ulici T.G.M, na Pančule u kontejnerů, za lávkou na Starém náměstí, v ul. Husova (u garáží), u kláštera (u kontejnerů), sídliště ul. Tyršova (u kontejnerů), u trafostanice (u školy), u trafostanice (u stadionu), ve Škrovádě na návsi, v Trpišově u zastávky, v Kunčí u zastávky, sídliště ul. B. Němcové (u kontejnerů), u SD v ulici  Tyršova, odbočka z  T.G.M. do ul. Škrovádská (cca 15 m od křižovatky), u plakátovací plochy (u nádraží) 

3.    Správa a údržba silnic závod Chrudim

provádí zimní údržbu komunikací na ulicích: T.G.Masaryka, Vítězství , Schmoranzova, K Vlčnovu, Sečská, Škrovádská, vedlejších komunikacích od motorestu Bonet do Kunčí, hlavní silnice vedená přes Kunčí, silnice z návsi v Trpišově směr Svídnice.

 

K zabezpečení zimní údržby vydává Město Slatiňany nařízení. Nařízení musí být předloženo orgánům města ke schválení v dostatečném předstihu, aby mohla být zimní údržba prováděna v souladu s platným nařízením dle klimatických podmínek (připravenost k zahájení zimní údržby a pohotovosti nejpozději do 1.11.)

Není-li nařízení v rozporu s platnými předpisy a potřebami města, provádí se každoročně pouze aktualizace příloh (smlouva o dílo, případné doplnění udržovaných ploch a podobně).

 

Mapy s vyznačením udržovaných MK a ostatních ploch jsou k dispozici na MěÚ Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí.

Tento plán nabývá účinnosti dne 27. listopadu 2002.

                                                                                                                        MVDr. Ivan Jeník

                                                                                                                               starosta

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany