Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Přinášíme dvě nová nařízení týkající se zimní údržby chodníků a silnic ve Slatiňanech.

Nařízení č. 1/2002

Města Slatiňany

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

 

Rada Města Slatiňany vydává dne 04.09.2002 podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Základní ustanovení

1)      Rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací (dále jen MK) a průjezdních úseků silnic se rozumí pravidelné zajišťování zimní údržby na MK a průjezdních úsecích silnic.

2)      Zimní údržbou MK se pro účely tohoto nařízení rozumí prohrnování, úklid sněhu a posyp zledovatělých ploch v období od 1. 11. – 31. 3. každého roku, v případě nutnosti i mimo toto období tak, aby byla zajištěna schůdnost MK a průjezdních úseků silnic.

 

Čl. 2

Rozsah

1)      Každý vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, provádí zimní údržbu na přilehlém chodníku v celé délce vlastní nemovitosti.

2)      Město Slatiňany provádí zimní údržbu na ostatních úsecích MK, které nehraničí s nemovitostmi ve vlastnictví jiných fyzických či právnických osob, a na průjezdních úsecích silnic. Seznam takto udržovaných místních komunikací je stanoven v plánu zimní údržby.

 

Čl. 3

Způsob

1)      Sníh bude prohrnován v dostatečné šíři MK a bude ukládán na okraj MK. 

2)      V případě vzniku zledovatělých ploch je nutné provést posyp, který je k dispozici na vyhrazených místech. Seznam těchto míst je stanoven v plánu zimní údržby.

3)      Vlastní údržba musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození povrchu MK.

 

Čl. 4

Lhůty

1)      Zimní údržba musí být zajištěna vždy včas. V případě spadu sněhu v noci ihned ráno, a to v časovém intervalu od 5:30 hodin do 9:00 hodin.

2)      V případě silného sněžení během dne vícekrát za den.

 

Čl. 5

Účinnost

1)      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2002.

 

 

 

         Marie Málková v.r.                                                                                     Petr Šotta v.r.

                starostka                                                                                               místostarosta

                       

 

Nařízení č. 2/2002

Města Slatiňany

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

Rada Města Slatiňany vydává dne 04.09.2002 podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

 

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v období od 1.11. – 31. 3. každého roku, v případě nutnosti i mimo toto období, sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se vymezují takto:

 

Slatiňany: Smetanovo nábřeží (44b), ul. Na Rembáni (35b) a ul. Zámecký park, Podskála (39b + 32b, výjimkou jsou schody na Podskále) Kunčí: část MK podél č. p. 29, 31, 49 a 50,

Trpišov: od hasičárny nahoru, jak vpravo tak rovně (52b, 56b), levostranní uličky směr Práčov (51b, 57b), MK od návse k zahrádkám ve stráni (55b)

Škrovád: MK k restauraci Monako (31a)

 

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2002.

 

         Marie Málková v.r.                                                                                     Petr Šotta v.r.

               starostka                                                                                                místostarosta

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.listopad 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany