Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Dne 15.4.2001 byla zahájena výstavba 30-ti bytových jednotek ve Slatiňanech v lokalitě Staré náměstí - I. etapa.

K uvedenému datu Město Slatiňany evidovalo celkem 115 žádostí o přidělení bytu od občanů trvale žijících ve Slatiňanech. Po definitivním rozhodnutí o schválení dotace Státním fondem rozvoje bydlení, byl 17.4.2002 zaslán všem 115-ti žadatelům o přidělení bytu dopis, ve kterém byly upřesněny podmínky bytové výstavby, se závazným stanoviskem žadatele tzv. „Návratka“

Pro informaci uvádíme hlavní podmínky:

n    žadatel má trvalý pobyt ve Slatiňanech

n    žadatel se bude na získání bytu finančně podílet ve výši stanovené pro daný typ a velikost bytu

n    žadatel složí stanovenou finanční částku na účet města Slatiňany, nejpozději do 13.7.2001

n    v případě nesplnění podmínek bude uchazeč vyřazen a na jeho místo nastoupí další v pořadí

n    Město Slatiňany vkládá do této bytové výstavby pozemky, státní dotaci, která činí na jednu bytovou jednotku 400 000,-Kč, pojištění budov, včetně zabezpečení a financování veškerých souvisejících činností a administrativy

n    finanční podíl nájemce je stanoven jako záloha na nájemné z bytu

n    investorem stavby a vlastníkem nemovitosti je po dobu 20-ti let Město Slatiňany  to dle nařízení Státního fondu rozvoje bydlení. Splnění tohoto nařízení je jednou z podmínek pro poskytnutí a čerpání státní dotace

n    měsíční nájemné stanovené v souladu s platnými předpisy se odečítá ze zálohy na nájemné od data zahájení užívání bytu

 Nejpozdější termín vrácení vyplněné „Návratky“ byl stanoven na 30.4.2002. K tomuto dni jich bylo vráceno 36, 25 žadatelů zaslalo kladnou odpověď, z toho 23 splnilo podmínky pro přidělení bytu, 11 žadatelů oznámilo, že nemají již o byt zájem, 79 žadatelů na uvedenou „Návratku“ nereagovalo. Z celkového počtu 30-ti bytů byly dva vyčleněny pro zdravotně postižené občany, což je jednou z podmínek poskytnutí dotace, jeden byt byl vyčleněn pro školství v zájmu Města. Celkem tedy zůstalo k přidělení 27 bytů.

Na základě uvedených podkladů proběhlo 3.5.2001 v budově radnice losování o přidělení bytů.

Losování se zúčastnilo 19 žadatelů. Z toho 13 žadatelů si vylosovalo požadovaný byt, ostatní si vylosovali pořadí náhradníků.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně výměr některých bytů, byly znovu nabídnuty zájemcům, kteří nebyli uspokojeni v 1. kole losování.

2. kolo losování proběhlo dne 30.5.2001. Protože počet přítomných žadatelů nepřevyšoval počet volných bytů, bylo upuštěno od losování a 5 bytů bylo přiděleno. Budoucím nájemcům bylo vydáno rozhodnutí o přidělení bytu a byla oboustranně podepsána „Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy o nájmu bytu“.

Z důvodu nutnosti přidělení všech bytů schválila Rada Města Slatiňany usnesením č.64/2001 ze dne 17.11.2001, možnost přijetí žádosti o přidělení bytů v I. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech od místních firem i firem se sídlem mimo území Města Slatiňany a místních částí a od občanů s trvalým pobytem mimo území města Slatiňany. Dne 19.12.2001 proběhlo losování o zbývající byty. Zde bylo přiděleno 5 bytů. Někteří žadatelé, kterým byl byt přidělen nesplnili podmínku složení finanční částky ve stanoveném termínu nebo odstoupili od smlouvy z jiných důvodů, stále ještě zůstalo 13 bytů volných.

Rada Města rozhodla přidělit byt žadatelům, kteří o jeho přidělení zažádají a splní podmínku složení finanční částky jako zálohy na nájemné bez dalšího losování. Uvedeným způsobem byly přiděleny 4 byty a 9 bytů zůstalo volných.

Rada Města Slatiňany usnesením č. 74/2002 dne 20.3.2002 zrušila podmínky způsobu financování, přidělení a užívání bytů v lokalitě Staré náměstí - 1. etapa. Tím bylo zrušeno ustanovení „ žadatel se bude na získání bytu finančně podílet“. Rada rozhodla byty, které jsou dosud volné přidělit žadatelům ze Slatiňan, kteří budou po sepsání nájemní smlouvy hradit pravidelně měsíční nájemné, stanovené podle platných předpisů. Z uvedeného důvodu byly rozeslány 90-ti evidovaným žadatelům ze Slatiňan „Návratky“. Ve stanoveném termínu vrátilo „Návratku“ 45 žadatelů, z toho 6 odpovědělo, že nemají o byt zájem. Zároveň bylo evidováno 19 žadatelů, kteří nemají trvalé bydliště ve Slatiňanech.

Rada Města Slatiňany usnesením č. 76/2002 ze dne 3.4.2002 schválila přidělení 9 bytů v nové bytové výstavbě.

Dále ve stanoveném termínu neuhradili zálohu na nájemné 3 žadatelé o byt. Tři volné byty přidělila Rada Města Slatiňany usnesením č. 77/2002.

Vznikly tedy dvě skupiny budoucích nájemníků. Jedni, kteří zaplatili jednorázově zálohu na nájemné a druzí, kteří budou po předání  bytu do užívání platit měsíční nájemné.

8.4.2002 bylo svoláno jednání s budoucími nájemníky, kteří složili jednorázově zálohu na nájemné, bylo jim podáno vysvětlení ke vzniklé situaci a nabídnuta možnost jejich písemné vyjádření příp. zažádání o vrácení zálohy na nájemné.

Všichni budoucí nájemníci o vrácení zálohy písmeně požádali. Rada Města Slatiňany usnesením č. 77/2002 ze dne 24.4.2002 schválila přidělené byty ponechat do užívání budoucím nájemcům, se kterými byla  uzavřena „Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy o nájmu bytu“ a kteří složili jednorázovou zálohu na nájemné, i v případě, že zažádají o vrácení celé zálohy na nájemné.

Aby mohla být výstavba bytů dokončena v předpokládaném termínu, tj. květen - červen          letošního roku, musí Město Slatiňany za tímto účelem zajistit úvěr. Smlouvu o hypotečním úvěru schválilo ZM na 21. zasedání dne 20.5.2002.

                                                                       Marta Kolouchová, hospodářsko správní odbor

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany