Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle platného Organizačního schématu a Organizačního řádu plní Městský úřad Slatiňany úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti. V samostatné působnosti města (samospráva) úřad zabezpečuje:

 

n    úkoly uložené radou města, zastupitelstvem města a starostkou

n    usměrňuje činnost organizačních složek a zařízení, kterých je město zřizovatelem, pokud zvláštní zákon nestanová jinak

n    pomáhá výborům v jejich činnosti

V přenesené působnosti (státní správa) úřad zabezpečuje:

n    sociální věci v rozsahu péče o staré, těžce zdravotně postižené a nepřizpůsobivé občany

n    pečovatelskou službu

n    matriku

n    stavební úřad

Kromě výš uvedeného zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti pro Město Slatiňany Městský úřad Chrudim.

Úřad tvoří: starostka, tajemník a pracovníci úřadu.

Starostka a místostarosta nejsou pro výkon funkce uvolnění.

Starostka zastupuje město navenek. Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření, může po projednání s OkÚ svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Starostku zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích pověřilo místostarostu zabezpečováním konkrétních úkolů: agenda civilní obrany a ochrany obyvatelstva, agenda ochrany před povodněmi, agenda protipožární ochrany a Jednotky sboru dobrovolných hasičů a dopravní obslužnost.

Občané si v případě potřeby mohou předem domluvit termín osobního jednání se starostkou či místostarostou prostřednictvím sekretariátu (paní Ilona Čapková). Pro vyřizování běžných záležitostí jsou pro občany určeny úřední dny:           

pondělí             8.00 - 17.00 hod.

středa              8.00 -15.30 hod.

V úřední dny jsou občanům k dispozici pracovníci, v případě potřeby je možné domluvit jednání také s tajemníkem úřadu.

Úřad je členěn na dva odbory, sekretariát starostky, městkou knihovnu, pečovatelskou službu a údržbu města.

Pro informaci opět uvádíme působnost jednotlivých pracovníků úřadu

Sekretariát-podatelna                          Ilona Čapková  (podávání žádostí apod.)

Tajemník městského úřadu                  Ing. Jiří Hodic

Hospodářsko správní odbor:

            Vedoucí odboru:          Miloslava Hejzlarová

            Finance                        -mzdy, daně, poplatky                                     (Hana Hanušová)

                                               -účetnictví                                                       (Jana Tesařová)

                                               -účetnictví                                                       (Lenka Březinová)

            Správa majetku            -evidence , pozemky, komunální odpad           (Petra Medunová)

            Vnitřní věci                  -matrika a evidence obyvatel                           (Marta Kolouchová)

                                               -sociální věci, zdravotnictví, školství,                (Alena Pavlišová)

                                               kultura, sport, občanské záležitosti                  

 

Odbor výstavby a životního prostředí: 

Vedoucí odboru:                                                                     Antonín Odvárka

            Investice                                                                                 (Eva Esserová)

            Doprava a životní prostředí                                                     (Veronika Jandíková)  

Stavební úřad                                                                         (Dana Jiříková)           

           

Ing. Jiří Hodic, tajemník

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.červen 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany