Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
1) Dnem 1.1.2002 vstoupil v platnost zák. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon mimo jiné upravuje otázky nakládání s vodami (hlava II. zákona - obecné nakládání s povrchovými vodami, vypouštění odpadních vod nebo odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a další), povinnosti při ochraně vodních poměrů a vodních zdrojů (hlava V.), zabývá se vodními díly (hlava VIII), ochranou před povodněmi (hlava IX), poplatky za odebírání podzemních vod, vypuštění odpadních vod do vod povrchových (hlava 10) a výkonem státní správy dle tohoto zákona (hlava XI).

1)  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Občanů se dotýkají především § 3 (přípojky), § 12, § 18 (odvádění odpadních vod), § 21 a § 22 (krizové situace, hlava VI ( § 23 až 24) ochrana vodovodních řádů a kanalizačních stok a hlava VII (§ 26 až 31) působnost orgánů veřejné správy.

2)  Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Platnost jednotlivých částí a ustanovení zákona viz § 54 tohoto zákona. Z obsahu tohoto zákona upozorňujeme na § 3 - Povinnosti právnických a fyzických osob. Z tohoto ustanovení vyjímáme: Odst. 1): Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jim vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

    Odst. 4: Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými

    výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních    

    parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování

    ovzduší podle § 11, odst. 2, je zakázáno.

    Odst. 5: V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích

    zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná

    paliva, určená  výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmí být kontaminovány

    chemickými látkami. Orgán obce v přenesené působnosti (dále „orgán obce“) může

    nařízením obce stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů podle § 50 odst.

    1 písm. h) zákona (...“ při stanovení těchto podmínek přihlíží zejména ke klimatickým

    podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě

    obytné zástavby“) nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob jejich odstranění

    podle zvláštního právního předpisu (zde myšlen zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech).

    Odst. 8): Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a

    ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít

    centrálních zdrojů tepla, případně alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování

    v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny

    ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a

    energie.

    § 50 zákona stanovuje rozsah přenesené působnosti obce podle tohoto zákona (v rámci

   své působnosti město zváží současný stav a případně vydá příslušná  nařízení nebo obecně

   závaznou vyhlášku).

   Ke všem uvedeným zákonům jsou a budou vydávány prováděcí předpisy (nařízení vlády,

   prováděcí vyhlášky, technické a provozní normy).

                                                                       Veronika Jandíková, odbor výstavby a ŽP         

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany