Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Dnem 1. července 2000 nabyla platnosti nová právní úprava předpisů, které se týkají mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení , ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).
Na základě uvedené úpravy mělo dojít v období od 1.7.2000 do 31.12.2001 k výměně všech průkazů TP, ZTP či ZTP/P osob těžce zdravotně postižených.
Souhrnné informace, týkající se výměny uvedených průkazů, zveřejnil referát sociálních věcí OkÚ v denním tisku, tyto informace jsme zveřejnili i v Ozvěnách Slatiňan v srpnu 2000 a v prosinci 2001.
Vzhledem ke zjištění, že se v určeném období na okresní úřady nedostavili k výměně průkazů všichni jejich držitelé, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky následující doporučení:
Platnost průkazů vydaných před 1. červencem 2000 skončila dne 31. prosince 2001. Od 1. ledna 2002 platí průkazy vydané po 1. červenci 2000. Znamená to mimo jiné, že pouze průkaz vydaný po 1. červenci 2000 je dokladem osvědčujícím přiznání mimořádných výhod I., II. nebo III. stupně. V případě, že po 1.1.2002 požádá o výměnu průkazu občan, který předloží neplatný průkaz (tj. průkaz vydaný před 1. červencem 2000) a platné rozhodnutí OkÚ o přiznání mimořádných výhod, doporučuje se, aby správní orgán požádal o provedení kontrolní lékařské prohlídky. Vzhledem k tomu, že mimořádné výhody byly v předchozím období přiznány (dle předloženého rozhodnutí), není třeba vyplňovat novou žádost a zahajovat správní řízení o přiznání mimořádných výhod. Nová žádost přichází v úvahu v případě, kdy občan neprokáže rozhodnutím již přiznané mimořádné výhody a ani správní orgán o dřívějším přiznání mimořádných výhod již nemá příslušný doklad.
Vzhledem ke skartačnímu řízení a skartačním lhůtám se dá předpokládat, že správní řízení k žádosti o výměnu průkazu bude RSV OkÚ zahajovat v případě mimořádných výhod přiznaných původně před rokem 1995 (pokud občan nedoloží původní rozhodnutí OkÚ).
Pro informaci připomínáme, že výměnu průkazů zabezpečují pí. Kožená tel. 657 566 a sl. Jeřábková tel. 657 564 v prvním patře OkÚ každý úřední den.
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany