Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Přijímání žádostí o vydání občanského průkazu
Přijímání žádostí o cestovní doklad
Ověřování podpisů a listin
Ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů
Evidence obyvatel

Přijímání žádostí o vydání občanského průkazu

žadatel předloží neplatný OP, vyplní žádost a přiloží 1 fotografii                                       

 

POZOR  FOTOGRAFIE  !

Kvalita musí splňovat požadavky § 6 vyhlášky MV č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních pasech a požadavky technické normy ČSN 66 6416. Na fotografii pro osobní doklady musí být osoba zobrazena v předním čelním pohledu. Použité osvětlení nesmí vytvářet odlesky. Pozadí za zobrazenou osobou musí být bílé až světlešedé případně světlemodré barvy, přičemž je přípustný přechod těchto barev.

 

V případě ztráty nebo odcizení OP předloží žadatel rodný list, vyplní žádost a protokol o ztrátě (odcizení).

Za odevzdaný neplatný OP nebo při ztrátě je vystaven náhradní doklad - potvrzení o OP - s platností 2 měsíce.

15-ti letí - žádají o 1. občanský průkaz - předloží rodný list, oddací list rodičů, cestovní pas (platný), pokud nemají cestovní pas musí žádat na Okresním úřadě Chrudim o vystavení osvědčení o státním občanství.

Při změně rodinného stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve vyznačenou část občanského průkazu a vydá potvrzení o změně. Občan má potom povinnost do 10 ti dnů od obdržení oddacího listu požádat o vydání nového OP.

Všechny občanské průkazy jsou vyráběny centrálně v Praze ve lhůtě 30 ti dnů.

 

Přijímání žádostí o cestovní doklad

Občan předloží neplatný cestovní doklad (pokud je jeho držitelem), platný občanský průkaz, rodný list.

Děti do 15 let - žádá zákonný zástupce, který předloží platný OP, rodný list dítěte, oddací list rodičů.

Poplatek za vydání cestovního dokladu 200,-Kč, děti do 15 let 50,-Kč.

Cestovní pasy bez strojově čitelné zóny tzv. „blesky“ po 1.1.2002 jsou vyráběny na Okresním úřadě Chrudim.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, lze mu vydat cestovní pas do 3 dnů bez strojově čitelné zóny, jeho platnost trvá pouze jeden rok.

Poplatek za vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny - 600,-Kč, děti do 15 ti let 150,-Kč.

 

Ověřování podpisů a listin

Občan, který žádá o ověření podpisu nebo listiny musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Poplatek 30,-Kč za ověření jednoho podpisu, 20,-Kč za ověření jedné stránky kopie nebo opisu listiny.

 

Ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů

Žadatel vyplní tiskopis, na který nalepí 50,-Kč kolek (nutno zakoupit na poště), předloží OP a RL. Po ověření údajů je žádost zaslána matrikou do Prahy, kde je potvrzena a zaslána na adresu občana.

 

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

- občan předloží platný občanský průkaz

- vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu

- doloží vlastnictví bytu nebo domu nebo oprávněnost užívání bytu, anebo předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek 50,-Kč. Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které občan předloží zároveň se žádostí o vydání občanského průkazu.

 

Marta Kolouchová, hospodářsko správní odbor

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany