Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Jak to bylo v loňském roce v našem městě s odpady?

 

Druh odpadu

 

Produkce za rok 2000

(v t)

Produkce za rok 2001

(v t)

směsný komunální odpad

                                    956,81

                                         880

ekologický sběr odpadu

 

 

- papír

                                       3,368

                                      6,104

- sklo

                                       6,853

                                    14,685

- plasty

                                     15,435

                                    17,21

nebezpečné odpady

                                       0,409

                                      4,422

uliční smetky

                                     40,30 

                                    33,98

ostatní nekompostovatelný odpad

                                      17,32

                                    42,08

 

Dále  byla v roce 2001 vytvořena dvě nová hnízda na sběr odpadu. Obě hnízda jsou umístěna v chatové lokalitě „Borek“.  Každé hnízdo obsahuje kontejner na sklo a plasty a sběrné nádoby-popelnice.

Poplatek za odpad

V roce 2001 byl poplatek vybírán od všech fyzických osob při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, ale zároveň byli osvobozeni někteří občané (např. vojáci, studenti, občané, kteří se na adrese trvalého pobytu déle jak rok nezdržují).

Co se týče problematiky neplatičů bylo zahájeno správní řízení, zaslán platební výměr 26 domácnostem. Na základě tohoto výměru většina občanů z těchto domácností poplatek uhradila a s ostatními (6) bylo v řízení pokračováno, byly zaslány exekuční příkazy. Na základě těchto příkazů se počet neplatičů z 6 snížil na 1, kterému však byl zaslán exekuční příkaz později (příkaz nenabyl právní moci), proto nebyl poplatek dosud uhrazen.

Odpadová situace v našem městě je jinak celkem stabilní, občané si postupně uvědomují nutnost odpad odděleně shromažďovat a třídit a využívají i mobilních svozů.

 

Majetek

Pozemkové převody

Na začátku roku 2001 bylo evidováno 6 nevyřízených žádostí z let 1997 - 2000 o jakékoli pozemkové převody.  Tyto žádosti nejsou dosud vyřízeny především z důvodů neúplných podkladů nebo pozdějšího nezájmu ze strany žadatelů.

V samotném roce  2001 bylo doručeno na Městský úřad Slatiňany dalších 29 žádostí o převody pozemků. Z uvedených 29 bylo do této doby vyřízeno 18 žádostí. Zbývajících 11 žádostí je stále v jednání a průběžně vyřizováno.

Za rok 2001 bylo vynaloženo na převody pozemků 90 853,- Kč a přijato bylo 39 295,- Kč. Důvodem nerovnosti příjmů a výdajů je především vyřizování majetkoprávních problémů ( koupě pozemků pod komunikací a převod historického majetku obce).

 

Pronájmy

V roce 2001 bylo sepsáno celkem 10 nájemních smluv a z toho:

5 - pronájmů pozemků

5 - pronájmů nebytových prostor

Dále byly postupně zmapovány všechny pozemky ve vlastnictví města a byly sepsány do evidence se stručným popisem jejich polohy.

U pozemků byly dále poznamenány i jejich výměry a případné další poznámky jako např. nutné vyřešit užívání (některé pozemky jsou užívány jinou osobou). Tyto problémy jsou postupně řešeny. V roce 2001 bylo například vyvoláno  8 jednání s občany, kteří pozemek města užívají.

Hospodaření v lesích

Těžba v městských lesích v roce 2001 proběhla bez větších problémů a i tento rok byla  zisková. Bylo vytěženo 290 m3 dřeva a účet Města Slatiňany se tímto způsobem navýšil o    254 759,-Kč.

                                                                                  Petra Medunová, správa majetku města

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany